WIELKI SUKCES POLSKIEJ IZBY BRANŻY POGRZEBOWEJ

Dzięki staraniom Polskiej Izby Branży Pogrzebowej w najbliższym czasie nastąpi nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Nowelizacja dopuści kremację zwłok sprowadzonych z zagranicy. Możliwe więc będzie zgodne z prawem otwarcie trumny ze zwłokami celem przeprowadzenia kremacji.

Podjęte działania legislacyjne w zakresie nowelizacji rozporządzenia mają na celu dookreślenie miejsca, w którym może nastąpić otworzenie trumny ze sprowadzonymi zwłokami w celu ich spopielenia i pochowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo polskie, co do zasady, dopuszcza kremację jako formę postępowania ze zwłokami ludzkimi, dopuszcza przewóz zwłok powstałych na skutek spopielenia zwłok, a także reguluje dopuszczalność sprowadzenia zwłok z zagranicy w celu ich pochowania. Obowiązujące przepisy nie regulują natomiast zasad przeprowadzania kremacji. Natomiast przepis § 6 ust. 2 rozporządzenia zakazuje otwierania trumien po złożeniu zwłok i przymocowaniu wieka, a w przypadku sprowadzenia zwłok z zagranicy, w trumnach umieszczone są wkłady metalowe.

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest wprowadzenie zmian w przepisie § 6 rozporządzenia, które umożliwią spopielenie sprowadzonych zwłok umieszczonych w trumnach z wkładami metalowymi. Stosownie do regulacji rozporządzenia proponowane przepisy będą miały również odpowiednie zastosowanie w przypadku szczątków ludzkich sprowadzanych w celu ich spopielenia, a następnie pochowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Umożliwienie otwarcia w krematorium trumny, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodzin, dla których znaczące jest sprowadzenie ciała osoby bliskiej, która w chwili śmierci przebywała poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, otwarcie w krematorium trumny umożliwi potwierdzenie tożsamości osoby zmarłej, sprowadzonej do kraju poddanej spopieleniu, a następnie pochowaniu. Przy czym podkreślenia wymaga, że propozycja ograniczenia możliwości otworzenia trumny ze zwłokami tylko do krematorium ma na celu przełożenie zwłok do trumny przeznaczonej do spopielenia – przekazane do krematorium zwłoki są już przygotowane do spopielenia i pochowania. Argumentem za ograniczeniem miejsca otworzenia trumny do krematorium jest uniknięcie dodatkowego otwierania trumny np. w zakładzie pogrzebowym, celem ponownego przygotowania zwłok (kosmetyka pośmiertna, ubranie) do pochowania.