SZCZEPIENIA JEDNAK NIE DLA BRANŻY POGRZEBOWEJ

Do Polskiej Izby Branży Pogrzebowej pismo skierowało Ministerstwo Zdrowia w osobie Dyrektora Departamentu Innowacji Pana Jarosława Kieszka. W piśmie z dnia 1 lutego 2021 r. czytamy:

„W nawiązaniu do Państwa pisma z 20 stycznia br. informuję, że zgodnie z Narodowym
Programem Szczepień proces produkcji i dystrybucji szczepionek będzie stopniowy,
dlatego też szczepienie poszczególnych grup społecznych będzie również przebiegać
etapowo. Do ustalenia grup priorytetowych, które mają zostać zaszczepione w każdym
z etapów, przeprowadzono ocenę w oparciu o: ryzyko narażenia na zakażenie, ryzyko
poważnego zachorowania i śmierci, ryzyko społeczno-ekonomiczne oraz ryzyko
transmisji.

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 stycznia
2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do etapu „I” zostali
zakwalifikowani, m.in. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży
ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży
pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

Ponadto, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, na etapie
drugim, obok osób poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi
ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, szczepieniu podlegać będą także osoby
bezpośrednio zwiększające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa
i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.: pracownicy
sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych,
poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy
odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości,
funkcjonariusze służb celno-skarbowych (podmioty wymienione w ustawie z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).
Biorąc powyższe pod uwagę, o ile pracownicy zakładów pogrzebowych i cmentarzy nie
podlegają ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020
r. poz. 1856) podlegają szczepieniom na etapie szczepień populacyjnych.
Jednocześnie pragnę zapewnić, iż Ministerstwo Zdrowia nieustannie podejmuje
działania mające na celu zaszczepieniu jak najszerszej grupy osób w możliwie
najkrótszym czasie.”.