ODPOWIEDŹ MSWIA DLA IZBY – PRZEKRACZANIE GRANIC

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 marca 2020 r. uprzejmie informuję, że stosowne informacje odnośnie pytań zadanych przez Państwa znajdują się  na oficjalnych stronach poszczególnych Ministerstw np.

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

Jednocześnie poniżej przesyłam odpowiedzi na poniższe zapytania:

Czy pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie międzynarodowego transportu zwłok ludzkich mogę swobodnie przekraczać granicę RP w związku z repatriacją zwłok z zagranicy do Polski lub ich transportem z Polski do kraju docelowego ?

Zgodnie z poleceniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pozytywnej opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, na granicach wewnętrznych w ramach tymczasowo przywróconej  kontroli granicznej odstąpiono od czynności kontrolnych prowadzonych wobec pojazdów samochodowych realizujących międzynarodowy transport drogowy towarów. Zaprzestano  również czynności związanych z pomiarem temperatury wobec osób realizujących ww. przewozy.

Czy pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie międzynarodowego transportu zwłok ludzkich są wyłączeni z obowiązku przejścia kwarantanny w przypadku przekraczania granicy RP w związku z repatriacją zwłok z zagranicy do Polski lub ich transportem z Polski do kraju docelowego ?

Zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz.433 z późn. zm.), państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi , lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Czy transport międzynarodowy zwłok jest wyłączony z konieczności oczekiwania wraz z tranzytem towarowym na wjazd do Polski ?

Przedmiotowa zgoda może zostać wydana wyłącznie przez funkcjonariuszy SG realizujących zadania związane z kontrolą graniczną w oparciu o stan faktyczny i możliwości infrastrukturalne miejsca wyznaczonego do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.

Na granicy wewnętrznej na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej ruch graniczny, w chwili obecnej, odbywa się na bieżąco na wszystkich odcinkach.

Z poważaniem

Zbigniew Balukiewicz
radca ministra

Departament Analiz i Polityki Migracyjnej